About skywalker

Here are my most recent posts

คนที่ได้รับประโยชน์จากการเล่น

GCLUB CASINO

มีผลไปยังกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็กระทบต่อการบ้านการเมือง รวมทั้งอีกส่วนเป็นผู้รอบรู้เป็นอำนาจ ดังเช่น ทนาย คุณครู ทหาร ตำรวจ ซึ่งเป็นกรุ๊ปสาเหตุที่เป็นกลไกในการผลักดันและกับส่งเสริมเศรษฐกิจ เหลือแค่กรุ๊ปผู้สร้างเบื้องต้น ดังเช่นว่า กสิกร ซึ่งแปลงเป็นผู้ที่อยู่ในในตำแหน่งด้านล่างสุดของลำดับขั้น แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม เมื่อสภาพสังคมได้เปลี่ยนเป็นอย่างมากสู่สังคมเมือง ลำดับขั้นด้านสังคมก็ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างซับซ้อน ก็แค่ฐานรากของการเช็ดกดูแลโดยผู้มีอิทธิพลยังคงตั้งรกรากอยู่ในในวัฒนธรรมไทย โดยมีต้นแบบดังเช่นระบบอุปการะ นำไปสู่การมีช่องว่างรวมทั้งแตกต่างในสังคมที่เยอะขึ้น  ภาวะแล้วก็ปัญหาการกระทำที่ไม่ยุติธรรมโดยอำนาจเมือง  แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง พนักงานภาครัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคลากรของเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับการตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆตัวอย่างเช่น ผู้ตัดสิน อนุกรรมการ นับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะมีฐานะพิเศษที่มีข้อบังคับควบคุมการปฏิบัติภารกิจไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา หมวด  ข้อผิดพลาดต่อตำแหน่งงานราชการ มาตรา ถึง ได้ระบุข้อผิดพลาดไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ในหลายแบบอย่าง …